Regulamin świadczenia usług przez serwis reedu.eu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów dotyczących zakupu usług lub produktów oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://reedu.eu zwanego dalej Serwisem należącego do Reedu sp. z o.o., zasady korzystania z usług, zasady ochrony danych osobowych uczestników oraz zasady odstąpienia od umowy.
 2. Serwis prowadzony jest przez Reedu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzka 203/2, 80-266 Gdańsk zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000960856; NIP 5842815461; REGON 521493019 (dalej również zwany jako „Reedu sp. o o.o.”).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Reedu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzka 203/2, 80-266 Gdańsk.

 

II. DEFINICJE

 1. Korepetycje – zorganizowane przez Reedu sp. z o.o., w terminie wybranym przez zarejestrowanego Uczestnika Serwisu – zajęcia szkoleniowe z tematyki wybranej przez Uczestnika spośród dziedzin tematycznych oferowanych przez Serwis, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy Uczestnika lub jej usystematyzowanie, przygotowanie do testów, itp. Zajęcia są organizowane przy użyciu środków porozumiewania się na odległość udostępnianych przez Serwis.
 2. Materiały szkoleniowe – udostępniane przez Serwis treści w postaci elektronicznej, np. opracowania zagadnień, podręczniki, skrypty.
 3. Organizator – Reedu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzka 203/2, 80-266 Gdańsk.
 4. Korepetytor – osoba, która na podstawie umowy z Organizatorem prowadzi Korepetycje z zarejestrowanym Uczestnikiem, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator weryfikuje poziom merytoryczny osób realizujących funkcję Korepetytora w zakresie tematycznym, z którego osoba ta prowadzi zajęcia szkoleniowe.
 5. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Serwisie lub której konto zostało założone przez Reedu Sp. z o.o. Uczestnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Rejestracja – działanie podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie w Serwisie oraz zawarcie umowy z Organizatorem. Rejestracja jest bezpłatna i nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Uczestnika. Uczestnik dokonuje rejestracji w serwisie poprzez podanie danych rejestracyjnych w postaci:
  a) imienia i nazwiska,
  b) adresu e-mail.
 7. Potwierdzenie rejestracji – potwierdzenie wyrażone kliknięciem w link w treści wiadomości e-mail, która została wysłana po zakończeniu rejestracji. Potwierdzenie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zawarcie umowy przez Uczestnika z Organizatorem.
 8. Umowa z Uczestnikiem – umowa zawarta przez Uczestnika z Organizatorem na świadczenie usługi polegającej na dostępie do Serwisu, za pośrednictwem którego Uczestnik może nabywać Korepetycje lub materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej.
 9. Serwis – internetowa platforma edukacyjno-zakupowa, która umożliwia Uczestnikom zakup usług i produktów oferowanych przez Organizatora oraz realizację Korepetycji za pomocą udostępnionych przez Organizatora aplikacji do umawiania Korepetycji.
 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES – oznacza stosowane przez Reedu sp. z o.o. zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://reedu.eu/oswiadczenie-o-ochronie-prywatnosci-eu/, Polityka cookies jest dostępna pod adresem https://reedu.eu/polityka-plikow-cookies-eu/ .
 11. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.).
 12. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz.827).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.)

 

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Usługi Organizatora:
  a) Korepetycje – w celu korzystania z Korepetycji niezbędnym jest stały dostęp przez Uczestnika do sieci Internet. Uczestnik musi również posiadać sprzęt niezbędny do przeprowadzenia Korepetycji, tj. komputer lub tablet lub smartfon z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą Javascript (rekomendowane Chrome lub Safari w najnowszych aktualizacjach), łącze internetowe o prędkości pozwalającej na przeprowadzenie wideo-korepetycji online, działający mikrofon oraz głośnik lub słuchawki.
  b) Materiały szkoleniowe – w celu korzystania z Materiałów Szkoleniowych niezbędne jest skontaktowanie się z Organizatorem pod adresem email: reedu@reedu.eu w celu sprawdzenia aktualnie posiadanych materiałów, książek lub innych publikacji w sprzedaży. Materiałów Szkoleniowych nie można nabyć za pośrednictwem Serwisu do rezerwacji Korepetycji.
 2. Umowa o świadczenie usług Korepetycji lub zakupu Materiałów Szkoleniowych jest zawierana bezpośrednio z Organizatorem z wykorzystaniem Serwisu.
 3. Osoba dokonująca zakupu Materiałów Szkoleniowych lub usług Korepetycji musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Dokonując zakupów przez Serwis Uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień.
 5. Serwis umożliwia dokonywanie zakupów jedynie z wykorzystaniem voucherów nabytych poprzez platformy kafeteryjne współpracujące z Organizatorem lub poprzez dokonanie płatności za Korepetycje za pośrednictwem bramki płatniczej w Serwisie lub przez przelew środków na konto Organizatora (lub wykorzystanie vouchera) w celu opłacenia Materiałów Szkoleniowych.
 6. Procedura dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu:
  a) Korepetycje

Po zalogowaniu do swojego konta w Serwisie Uczestnik wybiera:

1. Zajęcia -> wybierz przedmiot korepetycji z list rozwijanych:

 • Szkoła podstawowa, kl. 4-8
 • Szkoła średnia, kl. 1-4

2. Termin -> w kalendarzu na stronie wybierz dzień, a następnie pokażą się w oknie obok kalendarza dostępne godziny korepetycji,

3. Dane identyfikacyjne -> wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail (na ten e-mail będzie wysłany link do wideo-korepetycji). W tym kroku dodatkowo:

 • Uczestnik może opisać temat do omówienia na korepetycjach – nie jest to obowiązkowe, ale pomaga korepetytorowi w przygotowaniu się do zajęć;
 • Uczestnik może dodać załącznik (np. skan/zdjęcie pracy domowej) – nie jest to obowiązkowe, ale pomaga korepetytorowi w przygotowaniu się do zajęć;
 • Uczestnik akceptuje regulamin świadczenia usług i dokumenty prawne (politykę prywatności, politykę cookies itp.) – obowiązkowe pola (opisane szczegółowo na platformie);
 • Uczestnik może zaznaczyć opcję – Przypomnienie o terminie korepetycji – nie jest to obowiązkowe, ale umożliwia Organizatorowi wysłania przypomnienia o zajęciach na podany przez Uczestnika adres e-mail;
 • Uczestnik podaje kod vouchera (jeśli go posiada). Po wpisaniu kodu voucher należy kliknąć przycisk „Zrealizuj”.
 • Po przejściu wszystkich powyższych kroków należy kliknąć przycisk u dołu strony „Rezerwuję zajęcia”. W przypadku, jeśli Uczestnik wykorzystał voucher do opłacenia Korepetycji, zostanie on przeniesiony do strony, o której mowa w punkcie 4 poniżej. W przypadku, jeśli Uczestnik nie posiada vouchera i chce opłacić Korepetycje swoimi środkami, po kliknięciu „Rezerwuję zajęcia” zostanie przeniesiony na podstronę bramki płatniczej w celu dokonania płatności. Dopiero po dokonaniu płatności (max. czas 15 minut) rezerwacja zostaje ostatecznie potwierdzona i Uczestnik jest przenoszony na stronę, o której mowa w punkcie 4 poniżej.

4. Uczestnik zostaje przeniesiony na stronę podsumowującą jego rezerwację, a także na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji korepetycji online wraz z linkiem do wideo-korepetycji.

5. W wiadomości e-mail, którą Uczestnik otrzymał wraz z potwierdzeniem rezerwacji korepetycji znajduje się link do zmiany terminu korepetycji. Można jej dokonać najpóźniej na 24h przed planowanymi zajęciami.

b) Materiały szkoleniowezakup Materiałów Szkoleniowych jest możliwy po wysłaniu zapytania na adres reedu@reedu.eu w celu udostępnienia Uczestnikowi aktualnej listy Materiałów Szkoleniowych wraz z ich cenami i instrukcją zakupu.

7. Dokonanie przez Uczestnika wszystkich kroków opisanych w pkt. 6 podpkt. a) powyżej oznacza zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, przedmiotem, której jest świadczenie usługi Korepetycji w terminie wybranym przez Uczestnika. Umowa jest zawarta na czas realizacji zarezerwowanych Korepetycji.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania Korepetycji lub zmiany ich terminu z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin od ustalonego terminu Korepetycji. Zmiany terminu Uczestnik może dokonać przy użyciu linku, który otrzymał w wiadomości email potwierdzającej rezerwację Korepetycji.

9. W przypadku braku odwołania Korepetycji w terminie podanym w pkt. 8 powyżej, niestawienia się Uczestnika na korepetycje w zarezerwowanym terminie lub spóźnienie powyżej 15 minut na zarezerwowany termin Korepetycji, usługę Korepetycji uważa się za wykonaną i nie przysługuje Uczestnikowi zwrot środków.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować wysoką jakość merytoryczną świadczonych usług Korepetycji, jak również dostarczanych Materiałów Szkoleniowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Korepetycji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, np. choroby Korepetytora. W takim przypadku Uczestnik może otrzymać zwrot środków za usługę lub wybrać inny dostępny termin Korepetycji lub Organizator może zaproponować realizację Korepetycji u innego Korepetytora z dennego przedmiotu.

 

V. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do Zawarcia Umowy oraz realizacji jej postanowień.

 

VI. REKLAMACJE

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Uczestnik może zgłaszać pisemnie lub drogą emaliową. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Organizator niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Uczestnika o dalszym postępowaniu.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Uczestnika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uczestnik będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Reedu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzka 203/2, 80-266 Gdańsk, zwana dalej „Reedu”. Z administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reedu@reedu.eu lub pisemnie na adres siedziby Reedu podany w nagłówku.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej na potrzeby związane z wykonywaniem umów zawartych w związku z korzystaniem z serwisu reedu.eu, bezpieczeństwem i ochroną zasobów firmy Reedu.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) niezbędność do zawarcia i wykonywania umów zawieranych w ramach serwisu reedu.eu, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków stron (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym kodeksu cywilnego (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług), podatkach;

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa cywilnego (przedawnienie roszczeń) i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
– organom ścigania i innym uprawniony organom państwowym, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

6. Firma Reedu nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EIOG).

7. Firma Reedu nie wykorzystuje Pani/Pana danych osobowych w celu zautomatyzowanego profilowania, tzn. nie wykorzystuje Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji dotyczących pracowników.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:
–  żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
–  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
–  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
–  prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie jakim zgoda jest podstawą do ich przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umów związanych z oferowanymi przez Serwis reedu.eu usługami i produktami.

11. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajdują się pod następującymi adresami: Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://reedu.eu/oswiadczenie-o-ochronie-prywatnosci-eu/, Polityka cookies jest dostępna pod adresem https://reedu.eu/polityka-plikow-cookies-eu/ .

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.